ABC van de slimme jobstudent

Zo goed als elke student verdient graag een centje bij. Waarom ook niet, want je doet er je eerste werkervaring mee op, de fiscus is mild voor studenten en vaak is een studentenjob uitvoeren nog leuk ook. Toch raken elk jaar opnieuw jobstudenten in de problemen, uit onwetendheid of onvoorzichtigheid. Vandaar het ABC van de slimme jobstudent.

A) academiejaar

Jobstudenten betalen slechts 4,5% solidariteitsbijdrage als ze tijdens het academiejaar (dus buiten juli, augustus of september) maximum 23 dagen effectief werken.

Vanaf de overschrijding van de 23 dagen, betaalt een jobstudent 13,07% sociale zekerheid.

Vergeet niet te studeren! Weet je dat in de wet staat dat je alleen studentenarbeid mag verrichten op momenten dat je niet verplicht aanwezig moet zijn op school? Nu valt dat natuurlijk ruim te interpreteren, en wie gaat dat controleren?

B) belastingen

Alleen als je in 2010 een netto belastbaar inkomen van 6430 euro of meer had, zal je zelf belastingen moeten betalen in 2011.

Dit netto belastbaar inkomen bereken je als volgt:

1) Neem het bedrag dat je effectief hebt verdiend in 2010.

2) Trek er vervolgens de belastingvrije schijf van 2360 euro vanaf.

3) Je mag daarna ook nog eens 20% forfaitaire kosten aftrekken, met een minimum van 390 euro.

4) Als je ouders gescheiden zijn, dan moet je 80% van de alimentatie hoger dan 2830 euro die een van je ouders voor jou ontvangt erbij tellen.

-> Het bedrag dat overblijft is het netto belastbaar inkomen voor 2010.

C) contract

Een geldig studentencontract bevat…

* identiteit, geboortedatum, woon- en/of verblijfplaats van werkgever en werknemer

* begin- en einddatum van tewerkstelling

* plaats van tewerkstelling

* beknopte functiebeschrijving

* arbeidsduur per dag en per week

* toepasselijkheid van de wet van 12/04/65 betreffende bescherming van het loon

* het overeengekomen loon, of de wijze en basis van berekening ervan

* tijdstip van loonbetaling

* eventuele proeftijd

* eventuele plaats van huisvesting als werkgever de student huisvest

* het bevoegde paritair comité

* aanvang en einde van de gewone arbeidsdag, tijdstip en duur van de rusttijden, dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid

* plaats en manier waarop persoon te bereiken is, die overeenkomstig het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming is aangewezen om de eerste hulp te verlenen bij ongevallen

* plaats van de verbandkist

* namen en contactmogelijkheden van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad (als die opgericht is)

* namen en contactmogelijkheden van de vakbondsafvaardiging (als er een syndicale delegatie is)

* adres en telefoonnummer van bedrijfs- of interbedrijfsgeneeskundige dienst

* adres en telefoonnummer van de inspectie van de sociale wetten.

D) dagen

Je mag maximum 46 dagen per jaar werken als jobstudent: 23 in de vakantiemaanden juli, augustus en september + 23 in de rest van het jaar. Als je dit aantal dagen overschrijdt, verlies je de gunstige voorwaarden die gelden voor studentenarbeid.

E) eerste werkdag

Wat mag je verwachten op je eerste werkdag als jobstudent?

- Je mag een praatje verwachten over de activiteit en algemene structuur van de onderneming. Kwestie van te weten waar je werkt en waarom.

- Jouw specifieke rol (als student) binnen de onderneming moet worden uit de doeken gedaan.

- Waar zijn de werkposten? Je krijgt een rondleiding.

- Hoe zit het met het rampenplan van de onderneming? Iemand dient je de maatregelen uiteen te zetten inzake eerste hulp en brandbestrijding, en ook de voorschriften in geval van een evacuatie van het bedrijf.

- Wat de preventie qua gezondheid en veiligheid betreft, daar heb je recht op zowel een uiteenzetting met betrekking tot het hele bedrijf, en jouw werkpost in het bijzonder.

- Laat je uitgebreid uitleggen en demonstreren hoe je met machines, werkuitrustingen en individuele beschermingsmiddelen moet omgaan.

- Tot slot krijg je inzicht in de structuur van de sociale diensten en de personeelsdienst.

F) feestdagen

Elke officiële feestdag die valt binnen je periode van tewerkstelling geldt evengoed voor jou als voor de collega’s die daar ‘echt’ werken. Je werkgever dient je voor die dag een volwaardig loon uit te betalen.

Als je langer dan één maand bent tewerkgesteld zonder onderbreking, dan is je werkgever verplicht loon te betalen voor alle feestdagen die vallen binnen een periode van 30 dagen die volgt op het einde van de arbeidsovereenkomst of van de verrichting van arbeid.

Heb je 15 dagen tot één maand zonder onderbreking gewerkt? Dan zal je werknemer je het loon voor één feestdag moeten betalen, als die valt binnen een periode van 14 dagen die volgt op het einde van de arbeidsovereenkomstof van de verrichting van arbeid.

G) gevaar

Wat mag een jobstudent nooit doen?

- Een heftruck besturen.
- Gemotoriseerde voertuigen en werktuigen gebruiken zonder uitdrukkelijke toelating.
- Hefwerktuigen, kranen of rolbruggen bedienen.
- Werken op ladders of op een platform zonder leuningen.
- Werken met een pers, metaalschaar, schiethamer, cirkelzaag of andere gevaarlijke machines.
- Werken met giftige of brandbare producten.
- Werken in besloten ruimtes, zoals silo’s en reservoirs.
- Zelf toestellen herstellen of werken met een defect toestel.

H) huishulp

Wie huishoudelijk werk verkiest boven een studentenjob in een bedrijf, kan terecht bij T-Interim. Hun project T-Huishulp biedt aan gezinnen de mogelijkheid om via fiscaal aftrekbare dienstencheques een huishoudhulp in te schakelen.

-> Als je je bij T-Interim kandidaat stelt als huishoudhulp, kan je als werkstudent huishoudelijke taken uitvoeren bij iemand thuis en tegelijk toch een waterdicht arbeidscontract op zak hebben.

-> T-Huishulp stuurt huishoudhulpen uit voor de schoonmaak, de was en de strijk, het naaiwerk, de boodschappen en het werk in de keuken.

-> Een dankbaarder studentenjob kan je je niet indenken, want doordat je zoveel mogelijk wordt tewerkgesteld in hetzelfde huishouden, zal je er een graag geziene gast worden.

www.t-huishulp.be

I) interim

Bij een interimkantoor ben je zeker van een betrouwbaar contract en serieus studentenwerk zonder kopzorgen.

De werking van een interimkantoor is eigenlijk heel eenvoudig.

* Zij bemiddelen tussen werkgever en werknemer (of jobstudent, in dit geval) en zoeken de juiste persoon voor tijdelijke opdrachten in de bedrijven die in hun klantenportefeuille zitten.

* In de praktijk werk je bij het bedrijf, maar op papier heb je een contract bij het interimkantoor, dat ook je loon zal uitbetalen.

* Het interimkantoor is dus jouw officiële werkgever.

* Bij een interimkantoor ben je in elk geval verzekerd van het minimumloon, al komt daar vaak nog wel wat bovenop.

J) job

Hoe vind je een studentenjob?

Gok niet op één paard, maar zoek een job via verschillende kanalen:

- Via een interimkantoor

- Via jobsites

- Via de VDAB

- Via de jobdiensten van je hogeschool of universiteit

- Via de jobkranten en advertenties in de media

- Via familie of vrienden

- Via spontane sollicitaties

K) kinderbijslag

De kinderbijslag die je ouders voor jou ontvangen, blijft onvoorwaardelijk behouden tot en met augustus van het jaar dat je 18 wordt.

Als je ouder bent dan 18 en nog minstens één studiejaar voor de boeg hebt, wordt de kinderbijslag behouden als je per kwartaal niet meer dan 240 uur werkt. Voor juli, augustus en september (het derde kwartaal dus) is er geen beperking.

L) loon

Welke studentenjobs betalen het best? Dat hangt af van je leeftijd. Het uitzendkantoor Randstad wist ons te vertellen dat dat voor 18-jarigen handlanger is, voor 19-jarigen productiearbeider, voor 20-jarigen verkoper en voor 21-jarigen productiemedewerker.

M) Milquet

Eind maart 2010 raakte bekend dat aftredend minister van werk Joëlle Milquet een plan klaar had om de regeling voor jobstudenten eenvoudiger te maken. Maar toen kwamen er verkiezingen… Wat betekent dat voor de beloofde hervorming?

- In plaats van de nogal ingewikkelde huidige regeling, stelde de minister een uniforme vijftigdagenregeling voor. Studenten zouden vanaf voortaan 50 dagen per jaar mogen werken tegen een bijdragetarief van 8,63%, ongeacht de periode waarin ze die studentenarbeid verrichten.

- De verkiezingen gooiden echter roet in het eten, zodat deze regeling voorlopig niet van kracht wordt. Tot nader order blijft de oude regeling geldig.

N) nachtwerk

In arbeidstechnische termen valt de nacht tussen 20 uur ‘s avonds en 6 uur ‘s morgens. Net de periode waarin échte studenten het meest actief zijn, doch dit terzijde.

-> Meerderjarige jobstudenten mogen nachtwerk doen, maar dan enkel in bedrijfstakken, bedrijven of beroepen waarin afwijkingen voor nachtwerk zijn toegestaan.

-> Minderjarigen mogen in geen geval nachtwerk doen, behalve bij wijze van uitzondering in de horeca en de culturele sector, en dan nog maximum tot 23 uur.

O) ongevallen

Als je het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval tijdens het werk, of onderweg ernaartoe, dan verwittig je onmiddellijk

- de werkgever
- het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten.

Werkgevers zijn verplicht verzekerd tegen arbeidsongevallen van hun personeel, dus je zal in principe zonder discussie worden vergoed voor alle leed.

P) proefperiode

Een proeftijd voor jobstudenten duurt minimum 7 en maximum 14 dagen. Wordt er niets concreets afgesproken, dan wordt de proeftijd automatisch vastgelegd op 7 dagen.

Die eerste 7 dagen kan je baas je niet ontslaan. Daarna wel. In de nog resterende proefdagen kan zo’n beëindiging van overeenkomst zelfs gebeuren zonder opzegging of vergoeding.

Als je proeftijd voorbij is, heb je meer rechten, maar ook meer plichten.

Als je overeenkomst minder dan één maand duurt, geldt een opzeggingstermijn van 3 dagen als de werkgever je ontslaat. Als je zelf je ontslag indient, bedraagt de opzeggingstermijn 1 dag.

Heb je een contract van langer dan 1 maand? Dan moet de werkgever rekening houden met een opzeggingstermijn van 7 dagen, en jij met 3 dagen. Die opzeggingstermijnen beginnen te lopen de maandag volgend op het ontslag.

Tip: Kijk als je wordt ontslagen eens goed na of je studentencontract alle verplichte vermeldingen bevat en of er wel degelijk een afschrift naar het ‘Toezicht op de Sociale Wetten’ werd gestuurd. Is dat niet het geval, dan kan je eisen dat de werkgever de gewone opzeggingstermijnen respecteert: 28 dagen voor arbeiders, 3 maanden voor bedienden, of een gelijkwaardige vergoeding.

Q) quotiënt

Het nationaal gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen bedraagt momenteel 1387,49 euro voor werknemers van 21 jaar die minstens 1 maand werken. Per jaar beneden de 21, wordt het met een quotiënt van 6% verminderd.

21 jaar (of ouder) 100% 1387,49euro
20 jaar 94% 1304,24 euro
19 jaar 88% 1220,99 euro
18 jaar 82% 1137,74 euro
17 jaar 76% 1054,50 euro
16 jaar 70% 971,24 euro

R) regel

Voor jobstudenten geldt de inmiddels beruchte 23-dagenregel:

In de VAKANTIE

Jobstudenten betalen slechts 2,5% solidariteitsbijdrage als ze in juli, augustus of september maximum 23 dagen effectief werken.

Tijdens het ACADEMIEJAAR

Werkstudenten betalen slechts 4,5% solidariteitsbijdrage als ze buiten juli, augustus of september maximum 23 dagen effectief werken

S) sociale zekerheid

Jobstudenten zijn vrijgesteld van het betalen van een bijdrage voor de sociale zekerheid, tenzij ze zich niet houden aan de 23-dagenregel. In dat geval betalen ze 13,07% sociale zekerheid, net als elke gewone werknemer.

T) toelage

Voor je studietoelage is er geen probleem, want die wordt berekend op basis van het inkomen dat je ouders twee jaar geleden hadden. Met het inkomen van de student zelf wordt geen rekening gehouden.

U) uren

Een normale werkdag bestaat uit 8 werkuren, wat neerkomt op maximum 40 uur arbeid per week.

-> In de privé hebben studenten normaal gezien recht op een regime van 39 uur.

-> Er zijn wel een waslijst uitzonderingen. Zo mag je in de horeca tot 11 uur per dag werken, met een maximum van 50 uur per week.

Acht uur werken kan geen zinnig mens doorlopend volhouden. Een pauze doet deugd en laadt de batterijen op. Je hebt er dan ook recht op.

-> Na maximum 6 uur arbeid moet je werkgever een pauze voorzien van minimum 15 minuten.

-> Als je jonger bent dan 18, mag je meer rusten. Dan is een halfuur uitpuffen verplicht zodra de werkduur 4,5 uur overschrijdt.

-> Na 6 uur werken, heeft een minderjarige jobstudent zelfs recht op een uur rust.

V) vakantie

Jobstudenten betalen slechts 2,5% solidariteitsbijdrage als ze in juli, augustus of september maximum 23 dagen effectief werken. Dat zijn dus de enige maanden waarin je een zogenaamde ‘vakantiejob’ kunt uitvoeren.

W) wachttijd

Pas afgestudeerden moeten zich inschrijven als werkzoekende bij de VDAB. Dan kom je in de zogenaamde ‘wachttijd’ terecht. Je moet dan 233 dagen aftellen alvorens je recht hebt op een werkloosheidsvergoeding.

Tijdens die wachttijd kan je bijklussen alsof je nog student was. Voor schoolverlaters gelden dan net dezelfde rechten en plichten als voor ‘gewone’ studenten die tussen twee academiejaren in zitten.

Maar…

… elke dag dat je werkt als student en niet de volle 13,07% sociale-zekerheidsbijdrage betaalt, wordt je wachttijd met een dag verlengd.

… als je werkt met een gewone arbeidsovereenkomst, dan verlies je het recht op kinderbijslag zodra je meer dan 240 uur per kwartaal werkt, tenzij de tewerkstelling volledig binnen de vakantieperiode heeft plaatsgevonden.

X) xerox

Je hebt recht op jouw eigen exemplaar van het contract voor studentenarbeid, en dat nog voordat je het eerste uur begint te werken. Vraag er dus naar, en loop desnoods met je werkgever mee naar de fotokopiemachine.

Y) YMCA

Je zomervakantie combineren met een job paart het nuttige met het aangename. Maar hoe vind je een studentenjob in het buitenland?

- Wacht er niet te lang mee: zeker voor vakantiejobs kan je er maar beter zo vroeg mogelijk bij zijn.

- Ga eerst en vooral langs bij de VDAB. Hun jobaanbod beperkt zich niet tot Vlaanderen en via hun site verwijzen ze je door naar internationale jobsites.

- Ook op de WIS-databank vind je buitenlandse jobs. Sommige uitzendbureaus rekruteren ook studenten voor werk in het buitenland.

- Voor sommige sectoren kan je bij Jint terecht.

- Een goed idee is ook Vlaamse bedrijven in het buitenland te contacteren, zo is de cultuurschok minder groot.

- Nogal wat organisatoren van taalvakanties breiden hun activiteiten uit door jobs en stages in het buitenland aan te bieden.

- Canada, Australië en Nieuw-Zeeland hebben voor jongeren een speciale ‘working holiday’-overeenkomst met België.

Z) ziekte

Wat als je ziek wordt?

* Bel onmiddellijk je werkgever en bezorg hem binnen de twee dagen een medisch getuigschrift (een ‘doktersbriefje’). Dat laatste hoeft alleen als je baas erom vraagt, of als het is opgelegd door de cao of het arbeidsreglement.

* Bij twijfel: zorg altijd voor een briefje.

* Reken als student niet te snel op gewaarborgd loon tijdens je ziekte: als je minder dan een maand in dienst bent geweest, hoeft de werkgever niet te betalen voor ziektedagen. Daarna wel.

bron: Guido.be